Våra tjänster

Skapande

Framtagning av ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, AS/EN 9100, AFS 2001:1, OHSAS 18001).

Tillsammans skapar vi ett ledningssystem som är helt anpassat för Er verksamhet. Vi utgår från era processer och flödet i företaget och arbetar oss igenom avsnitt för avsnitt tills vi har skrivit ner hur ni jobbar idag. Detta bearbetar vi sen tills vi uppfyllt kraven i aktuell standard.

Drift av ledningssystemet

Vi kan fungera som er miljö- och kvalitetssamordnare (eller ISO ansvarig som en del säger).

När ni har ni behov av någon som sköter ert ledningssystem så vill vi erbjuda denna tjänst. Vi tar ett helhetsgrepp och sköter ledningssystemet åt er. Vi har lång erfarenhet av detta hos flera kunder och har fokus på att förbättra och förenkla ledningssystem.

Internrevision

Utförande av internrevisioner, kan utföras med intyg att system finns även om det inte är certifierat.

Internrevision innebär att man gör en genomgång och stämmer av hur ni arbetar med det ni skrivit, samt vad gällande standard ställer för krav. Fokus ligger på att hitta förbättringsområden. Behöver ni ett par nya ögon som kan hitta områden för förbättring för att få igång arbetet igen? 

Utbildande

Utbildning av kvalitetsansvarig / kvalitetssamordnare, miljöansvarig / miljösamordnare, internrevisorer och övrig personal.

Vid utbildning av personalen brukar vi få beröm för att vi gör det enkelt, roligt och begripligt. Dessutom är dett ett gyllene tillfälle att få in synpunkter och förbättringar.

Coachning

Att vara tillsammans med andra i en grupp kan vara mycket stimulerande och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande och konfliktfyllt. Gruppen kan få en känsla av att inte komma vidare, kört fast. Att sitta fast i frågor p.g.a. åsiktsskillnader, personliga olikheter, värderingsskillnader, ett klimat som inte främjar utveckling, brist på lyssnande, prestige eller andra orsaker är mycket påfrestande. Relationscoaching är både för gruppen som helhet, för individerna i gruppen och ofta också för gruppens omgivning. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp, arbetskamrater eller annan form av gruppsammansättning som behöver hjälp att fungera bättre.

Lite annat vi gör.

Som konsult med bred erfarenhet kan vi även hjälpa till med:

Uppdatera Ert system till gällande standarder.

Vi håller en uppdaterad förteckning över lagar och förordningar i ett lagregister.

Utförande av miljöutredning.

Genomföra mätningar om kunduppfattning.

Framtagning av kvalitesplaner, miljöplaner och arbetsmiljöplaner.

Framtagning av rutiner för brand och larm.

Problemlösning.

knapp
© Copyright AQM Konsult AB