Miljöledning

Vad är det vi menar med miljöledning? Med miljö menar vi det som berör luft, mark eller vatten och hur vi beter oss mot det. Att vårda miljön är att värna om vår framtid. En kund sa "Detta är inte bara för mig, det är för mina barn och barnbarn!"

Att ha ett ledningssystem för miljö innebär att man har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar med dessa frågor i företaget. Man har dessutom enats om sina rutiner och skrivet ner dem. De är inte statiska utan justeras och uppdateras vid behov. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom internrevision. Företag som väljer att följa en standard för sitt miljöledningssystem kan anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för de återkommande externa revisionerna av systemet.

Ledningssystemet utgör ett verktyg som ska underlätta arbetet, och standarden ISO 14001 ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Tonvikten i miljöarbetet ligger på förebyggande åtgärder istället för korrigerande åtgärder. Minimikravet är att lagar och förordningar följs, därefter fokuserar arbetet på att det inom organisationen pågår en ständig process som innebär kontinuerliga förbättringar.

För att lyckas med miljöarbetet ingår i företagsledningens ansvar att i alla medarbetare ingjuta:
• Engagemang.
• Samarbetsvilja.
• Ansvar för det egna arbetet.

knapp
© Copyright AQM Konsult AB