Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö upplevs alltid positivt av de anställda, olika myndigheter och övriga intressenter. Begreppet arbetsmiljö innefattar både fysiska och psykiska aspekter på arbetsplatsen. Med ett aktivt förebyggande arbete ser ni till att problemen, skador och olyckor inte uppstår.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan ni på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla ert arbetsmiljöarbete. Som en del av den dagliga verksamheten införs ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. 

 Idag finns två standarder att grunda sitt arbete inom arbetsmiljöområdet på, nämligen AFS 2001:01 och OHSAS 18001. För att upfylla AFS 2001:01 räcker det egentligen med att leva upp till de krav som ni enlig lag ska följa. OHSAS 18001 är en internationell standard där kraven liknar de i AFS 2001:01 men som fokuserar lite mer på era interna arbetsmiljömål samt på att ni har koll på de författningskrav som berör er verksamhet.

Att ha ett ledningssystem för arbetsmiljö innebär att ha en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor. Man har dessutom enats om sina rutiner och skrivit ner dem. De är inte statiska utan justeras och uppdateras vid behov. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom interna revisioner. Företag som väljer att följa en standard för sitt arbetsmiljösystem kan anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för de återkommande externa revisionerna av systemet.

För att lyckas med det samordnade arbetsmiljöarbetet ingår i företagsledningens ansvar att i alla medarbetare ingjuta:
• Engagemang.
• Samarbetsvilja.
• Ansvar för det egna arbetet.

knapp
© Copyright AQM Konsult AB